วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร


โปรแกรมใช้งานที่จเป็น
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar


ทำเนียบเจ้าหน้าที่กิจกรรม/ผลงานเด่น


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
              เราจะเป็นสถานบริการที่ใกล้ชุมชนและเอื้ออาทรต่อประชาชนอย่างเต็มที่  บริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน  บริการรวดเร็วประทับใจวิชาการเด่น  เทคโนโลยีเหมาะสม   ชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยม
ให้บริการดุจญาติมิตร   ใกล้ชิดชุมชน   ทุกคนอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ
          1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการและจัดการสุขภาพที่ดี    ประชาชนมั่นใจในบริการ   ผู้ให้และ
             ผู้รับบริการมีความสุข
          2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมและ
             บทบาทในการพัฒนาระบบบริการจัดการสุขภาพประชาชน
         3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน  ให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ด้านการสร้างสุขภาวะที่      ดี             มีสุขและพอเพียง
         4. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
         5. จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานแบบองค์รวม  ทั้งด้านรักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ
       ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ   ด้วยมาตรฐานที่ดี
         6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่าง เนื่องเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้านวิชาการ              และทักษะการบริการที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
         7. ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ให้เหมาะทั้งภายในและภายนอก
         8. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและ เพียงพอ
         9. นำระบบข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม   ใช้เพื่อสนับสนุนการบริการในด้านต่างๆ
         10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดบริการและการพัฒนา   “ด้านสุขภาพ
                                                 เป้าประสงค์

         1. ประชาชนพึงพอใจในระบบบริการและจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
         2. ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค  เป็นธรรมและทั่วถึง
         3. มีการบริหารจัดการองค์กร    ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถานบริการสุข   ให้ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล
         4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพ  ในระบบประกันสุขภาพ
        5. สถานบริการมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานมีความรับผิดชอบ
        6. บุคลากรทำงานเป็นทีม มีสมรรถนะ บริหารจัดการองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


                                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา

       1.พัฒนาคุณภาพสถานบริการและศักยภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประชาชนพึงพอใจ
       2. บริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่องและบูรณาการในทุกมิติ    ทั้งกายจิตใจและสังคม
       3. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ   เครือข่ายประชาชนในการ                 บริหารจัดการสุขภาพประชาชนอย่างมีระบบ
       4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์กรอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ อย่างกว้างขวาง
       5. พัฒนาบุคลากร   ระบบบริการควบคุมภายใน   ให้สอดคล้องกับภาระงานประจำวัน และระบบคุณภาพ
         องค์กรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
       6. สร้างภาวะการเป็นผู้นำกระจายอำนาจให้บุคลากร และพัฒนากระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมโดย
          ผู้รับผิดงานในทุกเรื่องที่มีความสำคัญ
       7. พัฒนากลวิธีในการให้ประชาชนได้รับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
       8. พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์  การส่งต่อ  และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็น
          เจ้าของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
       9. พัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะและภาระงานรายบุคคล  ศักยภาพความเป็น ผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมการ               ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
    10.      พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานบริการให้ก้าวล้ำทันสมัยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระบบอย่างประสิทธิภาพ


                                                                   

ประวัติความเป็นมา

 ที่ตั้ง
                 อยู่ในพื้นที่บ้านโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่  ที่ดินได้จากชาวบ้านจัดซื้อแล้วบริจาคให้ทางราชการ  อยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และโรงพยาบาลขุขันธ์ ไปทางทิศตะวันตก  มีถนนติดต่อได้หลายสาย  ระยะทาง   9 กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ชื่อ  CUP   เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์
    อาณาเขตติดต่อ
              ทิศเหนือ            ติดเขตตำบลห้วยสำราญ    อำเภอขุขันธ์
              ทิศใต้                ติดเขตตำบลละลม          อำเภอภูสิงห์
             ทิศตะวันออก       ติดเขตตำบล ห้วยเหนือ    อำเภอขุขันธ์
              ทิศตะวันตก         ติดเขตตำบล ตำบลตาคง  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์                         
 พื้นที่
          พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาวอย มีพื้นที่โดยประมาณ  16 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย ตำบลโสน  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13  หมู่บ้าน  มี 3 ฤดูกาล คือ
            ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
           ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม  ฤดูกาลเกษตรกรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาว   แห้งแล้ง