ประวัติความเป็นมา

 ที่ตั้ง
                 อยู่ในพื้นที่บ้านโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่  ที่ดินได้จากชาวบ้านจัดซื้อแล้วบริจาคให้ทางราชการ  อยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และโรงพยาบาลขุขันธ์ ไปทางทิศตะวันตก  มีถนนติดต่อได้หลายสาย  ระยะทาง   9 กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ชื่อ  CUP   เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์
    อาณาเขตติดต่อ
              ทิศเหนือ            ติดเขตตำบลห้วยสำราญ    อำเภอขุขันธ์
              ทิศใต้                ติดเขตตำบลละลม          อำเภอภูสิงห์
             ทิศตะวันออก       ติดเขตตำบล ห้วยเหนือ    อำเภอขุขันธ์
              ทิศตะวันตก         ติดเขตตำบล ตำบลตาคง  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์                         
 พื้นที่
          พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาวอย มีพื้นที่โดยประมาณ  16 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย ตำบลโสน  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13  หมู่บ้าน  มี 3 ฤดูกาล คือ
            ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
           ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม  ฤดูกาลเกษตรกรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาว   แห้งแล้งไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น