วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
              เราจะเป็นสถานบริการที่ใกล้ชุมชนและเอื้ออาทรต่อประชาชนอย่างเต็มที่  บริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน  บริการรวดเร็วประทับใจวิชาการเด่น  เทคโนโลยีเหมาะสม   ชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยม
ให้บริการดุจญาติมิตร   ใกล้ชิดชุมชน   ทุกคนอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ
          1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการและจัดการสุขภาพที่ดี    ประชาชนมั่นใจในบริการ   ผู้ให้และ
             ผู้รับบริการมีความสุข
          2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมและ
             บทบาทในการพัฒนาระบบบริการจัดการสุขภาพประชาชน
         3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน  ให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ด้านการสร้างสุขภาวะที่      ดี             มีสุขและพอเพียง
         4. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
         5. จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานแบบองค์รวม  ทั้งด้านรักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ
       ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ   ด้วยมาตรฐานที่ดี
         6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่าง เนื่องเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้านวิชาการ              และทักษะการบริการที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
         7. ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ให้เหมาะทั้งภายในและภายนอก
         8. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและ เพียงพอ
         9. นำระบบข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม   ใช้เพื่อสนับสนุนการบริการในด้านต่างๆ
         10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดบริการและการพัฒนา   “ด้านสุขภาพ
                                                 เป้าประสงค์

         1. ประชาชนพึงพอใจในระบบบริการและจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
         2. ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค  เป็นธรรมและทั่วถึง
         3. มีการบริหารจัดการองค์กร    ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถานบริการสุข   ให้ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล
         4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพ  ในระบบประกันสุขภาพ
        5. สถานบริการมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานมีความรับผิดชอบ
        6. บุคลากรทำงานเป็นทีม มีสมรรถนะ บริหารจัดการองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


                                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา

       1.พัฒนาคุณภาพสถานบริการและศักยภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประชาชนพึงพอใจ
       2. บริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่องและบูรณาการในทุกมิติ    ทั้งกายจิตใจและสังคม
       3. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ   เครือข่ายประชาชนในการ                 บริหารจัดการสุขภาพประชาชนอย่างมีระบบ
       4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์กรอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ อย่างกว้างขวาง
       5. พัฒนาบุคลากร   ระบบบริการควบคุมภายใน   ให้สอดคล้องกับภาระงานประจำวัน และระบบคุณภาพ
         องค์กรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
       6. สร้างภาวะการเป็นผู้นำกระจายอำนาจให้บุคลากร และพัฒนากระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมโดย
          ผู้รับผิดงานในทุกเรื่องที่มีความสำคัญ
       7. พัฒนากลวิธีในการให้ประชาชนได้รับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
       8. พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์  การส่งต่อ  และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็น
          เจ้าของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
       9. พัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะและภาระงานรายบุคคล  ศักยภาพความเป็น ผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมการ               ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
    10.      พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานบริการให้ก้าวล้ำทันสมัยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระบบอย่างประสิทธิภาพ


                                                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น